Köszönjük, hogy felkerested a BroBodyShop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1082 Budapest, Corvin sétány 1. B. lház., 701., cégjegyzékszáma: 01-09-906053, adószáma: 14487787-2-42,, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett BroBodyShop weboldalt (www.brobodyshop.hu, a továbbiakban: „Weboldal”). Mi tiszteletben tartjuk magánéletedet és védjük személyes adataidat. Ahhoz, hogy többet megtudj arról, hogyan tesszük ezt, olvasd el az alábbi, adatvédelemre vonatkozó irányelveinket.

Szabályzatunk kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan gyűjtünk, használunk és (bizonyos esetekben) továbbítunk személyes adatokat. Ezen adatvédelmi nyilatkozat leírja továbbá, hogy milyen lépéseket teszünk felhasználóink személyes információinak védelme érdekében. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza még, hogy milyen lehetőségeink vannak a személyes információk gyűjtésével, használatával és továbbításával kapcsolatban.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat a Weboldalon van elhelyezve. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem feltétlenül alkalmazandó személyes adatok offline módon történő gyűjtésekor. Az offline kezelt adatokra a későbbiekben még részletesen kitérünk.

Nem vállalunk felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem mi üzemeltetünk, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link a Weboldalra.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Info tv. fogalom)

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU linken.

A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szükséged forduljon hozzánk bizalommal.

1. Információgyűjtés, adatgyűjtés

Oldalainkon különböző módon gyűjtünk adatokat felhasználóinkról azért, hogy minél hatékonyabb és személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Pl: használhatjuk személyes adataidat azért, hogy:

• megkönnyítsük oldalaink használatát azzal, hogy csak egyszer kelljen megadnod az adataidat;

• gyorsan megtalálhass minden információt termékeinkről és szolgáltatásainkról;

• olyan tartalmat hozhassunk létre, amely minél relevánsabb a számodra;

• jelezzük termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságainkat, információinkat.

Tájékoztatunk, hogy az adatkezelés során sem különleges, sem genetikai vagy biometrikus adatot semmilyen módon nem gyűjtünk, tárolunk, illetve továbbítunk.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

White Elephant Marketing Ltd.

Székhely: 8F Gilbert Place, London, WC1 A2JD, Egyesült Királyság
Levelezési cím: 8F Gilbert Place, London, WC1 A2JD, Egyesült Királyság
Cégjegyzékszám: 08124076
Telefon: +421-22-06-08080
E-mail: sam@whiteelephant-media.com
Képviseli: Samarjay Péter igazgató önállóan

(a) Regisztráció és Rendelés
A Weboldalon történő regisztráció opcionális, rendelésre lehetőség van regisztráció nélkül is, azonban a regisztrációval a későbbi megrendeléseid leadását könnyítheted, illetve gyorsíthatod meg. A regisztrációhoz csupán az e-mail címed, egy választott felhasználónév megadása, valamint jelszó beállítása szükséges, ezzel létre is hozhatod saját felhasználói fiókodat. A regisztrációt követően egy e-mailt küldünk az általad megadott e-mail címre, amivel megerősítheted, illetve meg kell erősítened a regisztrációt. Annak érdekében, hogy biztosan csak te férhessen hozzá fiókod tartalmához, szükség van rá, hogy az oldalon tett látogatás során egyértelműen be tudjunk azonosítani, így a megerősítő e-mail küldése azt a célt szolgálja, hogy illetéktelenek ne hozhassanak létre a nevedben felhasználói profilt. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy az e-mail címén kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során ne kérjünk el tőled.

A regisztrációt követően a felhasználói fiókon belül lehetőséged van arra, hogy a rendelések könnyítése, illetve gyorsítása érdekében a személyes adataidat is megadjad és elmentsd, így ezekkel az adatokkal a későbbi rendelések során már automatikusan kitöltjük a szükséges helyeket. A regisztrációt követően opcionálisan elmenthető, illetve a rendeléshez szükséges adatok köre megegyezik, mely a következőket foglalja magában: a vezeték és keresztneved, szállítási és számlázási címed (ammenyiben az a szállítási címtől eltér), telefonszámod és e-mail címed. A regisztráció során megadott e-mail címet a rendelések során kapcsolattartásra is felhasználhatjuk, így annak újbóli megadása nem szükséges. Ezeket az információkat ahhoz használjuk, hogy számlázni tudjunk, teljesíthessük a megrendeléseket és kommunikálhassunk veled rendeléseiddel kapcsolatban. Ha a rendelésed teljesítése közben probléma merül fel, ezeket a személyes adatokat használjuk, hogy kapcsolatba léphessünk veled.

Ha az adataidat már a felhasználói profilodban megadtad, úgy azt a hozzájárulása alapján adatkezelőként kezeljük, amíg az erre vonatkozó hozzájárulásodat vissza nem vonod, azaz az adataidat a felhasználói profilban nem törlöd. Ha a visszavontad a hozzájárulását, úgy az adataidat haladéktalanul felismerhetetlenül és visszaállíthatatlanul töröljük. Ez utóbbi eset alól kivételt jelent az a helyzet, amikor a folyamatban lévő rendelésed van, melyet a rendelés teljesítéséig, illetve a megrendelt termékre irányadó jótállási idő végéig továbbra is kezelünk a szerződés teljesítéséhez szükségesség jogalapján.

A GDPR rendelkezései nem teszik számunkra lehetővé, hogy 16 éven aluliak személyes adatait saját hozzájárulásuk alapján kezeljük. Mivel nincs meg sem a technikai, sem a GDPR által adott lehetőségünk arra, hogy életkorodat ellenőrizzük, ennek szűrésére kizárólag az általad megadott nyilatkozat alapján van lehetőségünk, amikor a regisztráció során a megadott jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával nyilatkozol arra vonatkozóan, hogy 16. életévedet betöltötted. Ezen nyilatkozat megtétele a Te felelősséged, annak valódiságáért, helytállóságáért felelősséget nem vállalunk. A 16. életévet be nem töltött felhasználóinkat arra kérjük, hogy amennyiben szolgáltatásainkat igénybe kívánják venni, úgy forduljanak szüleikhez vagy más törvényes képviselőjükhöz segítségért.

A fenti adatok kezelésének jogalapja a felhasználói profilban történő önkéntes megadás esetén a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a rendeléshez kapcsolódóan pedig a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

(b) E-mail címek
Oldalainkon számos helyen engedélyezzük, hogy megadd e-mail címedet olyan célokra, melyek tartalmazzák, de nem korlátozódnak Weboldalon való regisztrációra, új termékről történő tájékoztatás, hírlevélre történő feliratkozás és egyéb speciális ajánlatról szóló értesítés kérésére.

Az e-mail cím kezelésének jogalapja a legtöbb esetben (hírlevél feliratkozás, marketing célú vagy tájékoztató e-mail küldése) a hozzájárulásod, melyet minden esetben az egyes célokhoz kapcsolódóan külön-külön kérünk el, általában egy jelölőnégyzet (checkbox) bepipálása útján. Amennyiben az e-mail címed kezelése hozzájáruláson alapul (a megrendelés teljesítése érdekében kezelt e-mail cím nem ez az eset), úgy a hozzájárulását bármikor visszavonhatod az e-mail végén elhelyezett „leiratkozom” gombra kattintással vagy úgy, hogy küldesz egy leiratkozással kapcsolatos e-mailt az alábbi e-mail címre: brobodyshop@gmail.com.

(c) Sütik és egyéb technikai eszközök.
Hasonlóan más weboldalakhoz, oldalainkon sütiket és egyéb hasonló webes eszközöket (adatgyűjtő jeleket) használunk az oldalon történő navigáció gyorsítására, könnyebbé tételére. Továbbá arra is használjuk ezeket, hogy felismerjük felhasználóinkat, hozzáférést adhassunk jogosultságaikhoz és statisztikailag követhessük az oldalon végzett tevékenységüket (ez nem egyenlő a felhasználók utáni kémkedéssel, ezzel például azt figyeljük, mennyi időt tölt a felhasználó a Weboldalon). A cookie-k használatával tudunk gyűjteni olyan kötegelt (nem személyes) adatokat, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, termékei, így tudjuk tovább fejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen.

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál.

A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

Elengedhetetlen cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a számítógépeden, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani részedre. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne.

Funkcionális cookie-k: a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, mint például, hogy milyen állapotban hagytad el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jössz, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találj, ahol hagytad.

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket általában különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segítenek, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időt, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó a Weboldalra.  

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg be nem zárod a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

Hogyan törölheted és tilthatod le a cookie-kat?
Amennyiben a fentiek alapján nem szeretnéd, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatod azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhetsz tudomást:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies

Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben nem tiltod le a cookie-k használatát, elfogadod, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközödön. Amennyiben letiltod azokat, kérem, vegyed figyelembe, hogy a Weboldalon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve a Weboldal teljesítménye is gyengülhet.

(i) A sütik információ darabkák, melyeket szöveges formátumban az internet böngésző tárol a számítógép merevlemezén. A legtöbb internetes kereső alapvetően sütik fogadására van beállítva. Beállíthatod a böngésződet, hogy sütik fogadását visszautasítsa vagy eltávolítsa a merevlemezről, azonban, ha így teszel, akkor nem fogsz tudni hozzáférni a Weboldal bizonyos részéhez.

Sütiket kell használnunk ahhoz, hogy lehetővé tegyük a termékek kiválasztását, kosárba rakását és megvásárlását. Amennyiben így teszel, eltároljuk böngészési aktivitásodat és vásárlásodat. A Weboldal sütijei nem tudnak beszivárogni a számítógéped merevlemezére és onnan bizalmas információt gyűjteni. Sütijeink nem kémprogramok.

(ii) Adatgyűjtő jelek szállítják a sütiket, valamint segítenek meghatározni, hogy egy Weboldalt meglátogatták-e, és ha igen, akkor hányszor. Pl: egy elektronikus kép a weboldalon, úgymint, egy banner funkcionálhat adatgyűjtő jelként.

(iii) Használhatjuk harmadik fél segítségét ahhoz, hogy Weboldalunk tartalmát a felhasználókhoz igazíthassuk, vagy hirdetéseket jelenítsenek meg a nevünkben. Ezek a cégek használhatnak sütiket és adatgyűjtő jeleket azért, hogy mérni tudják a reklámozás hatékonyságát (úgymint, mely oldalak kerültek meglátogatásra, vagy milyen termékek kerültek megvásárlásra és milyen mennyiségben.) A harmadik fél által gyűjtött információk, melyek sütik és adatgyűjtő jelek által kerülnek begyűjtésre nem kapcsolódnak az általunk gyűjtött személyes információkhoz.

(iv) A Facebook gyűjt bizonyos információkat sütik és adatgyűjtő jelek segítségével, hogy meghatározza mely oldalak kerültek meglátogatásra vagy mely termékek kerültek megvásárlásra. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Facebook által sütik és adatgyűjtő jelek segítségével gyűjtött információk nem kapcsolódnak az általunk gyűjtött személyes információkhoz.

(d) Naplófájlok
Ahogyan az a legtöbb weboldalra igaz, a Weboldal szervere automatikusan felismeri az Internet URL-t melyről hozzáférsz az oldalhoz. Az IP cím, az internet szolgáltató, valamint dátum/idő bélyeg szintén naplózásra kerülhet általunk rendszer adminisztrációs céllal, azért, hogy rendelést ellenőrizhessünk, illetve rendszer hibaelhárítást végezhessünk. (Az IP cím jelezheti a számítógép elhelyezkedését az Interneten.)

Felhívjuk figyelmedet, hogy mivel nekünk nincs ráhatásunk, ezért a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért Te felelsz. Amennyiben valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul adtál meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben azt észleled, hogy személyes adataid pontatlanul adtad meg, lehetőséged van adataid pontosítására, helyesbítésére, illetve javítására vagy módosítására a regisztráció során létrehozott felhasználói profilodban. Amennyiben az adatok téves megadása egy adott megrendelés során történt, úgy kérünk ezt haladéktalanul jelezd bármelyik elérhetőségünkön, hogy adataidat mielőbb javíthassuk illetve módosíthassuk valamint (amennyiben alkalmazandó) a helyes adatokat a megrendelést/kiszállítást teljesítő partnerünk részére továbbíthassuk.

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy amennyiben a fent megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, úgy azt haladéktalanul felismerhetetlenné tesszük és visszaállíthatatlanul töröljük, továbbá kizárjuk felelősségünket azon adatok tekintetében, melyeket önkéntesen, az erre irányuló kérésünk nélkül hozott a felhasználó tudomásunkra.

2. Információ használat és adattovábbítás

(a) Belső használat
A felhasználók személyes információit a rendelés teljesítéséhez, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használjuk. Továbbá belsőleg használhatjuk még az oldalaink tartalmának és elrendezésének fejlesztéséhez, megkereséshez, valamint általános információk elhelyezésének meghatározására a vásárlóink számára.

(b) A felhasználókkal történő kommunikáció
A személyes információt arra is használjuk, hogy kommunikáljunk Weboldalunkkal, rendeléseiddel és a megrendelt termékek szállításával kapcsolatban. Küldhetünk megerősítő e-mail-t regisztráció megtörténtéről. Küldhetünk továbbá szolgáltatással kapcsolatos közleményt ritka esetekben (pl: ha átmenetileg szüneteltetnünk kell tevékenységünket esetleg karbantartás miatt).

Az e-mail címedet vagy a Weboldalon történő regisztráció során kérjük el tőled, vagy megadhatod önkéntes alapon (a megfelelő jelölő négyzet, check box kipipálásával) is abban az esetben, ha új termék bevezetéséről kérsz értesítést, vagy hírlevélre szeretnél feliratkozni, esetleg egyéb, speciális ajánlatainkról szeretnél értesülni. Ha bármilyen okból megadod az e-mail címedet, azt arra használjuk, hogy információt juttassunk el hozzá.

Minden esetben megadjuk a lehetőséget, hogy a leiratkozz a jövőbeli levelekről.

Mivel rendeléssel kapcsolatban néhány esetben kommunikálnunk kell veled, mint például kiszállítás ezért a leiratkozás nem lehetséges olyan levelekről, melyek a megrendeléséhez kapcsolódnak.

(c) Külső felhasználás
(i) Ahogyan a legtöbb internetes kereskedő, úgy bizonyos esetekben mi is másokhoz fordulunk, hogy bizonyos feladatokat ellássanak a részünkre. Amikor információt továbbítunk ilyen jellegű szolgáltatás nyújtójának, akkor azt azért tesszük, hogy el tudják látni a feladatukat. Pl: ahhoz, hogy elszállíthassuk a megrendelet termékeket az általad megjelölt címre, meg kell osztanunk bizonyos információkat. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a csomagok kiszállítása a Magyar Posta Zrt-vel (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) állunk kapcsolatban. Azért, hogy szállítási kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, ezért megadunk a Magyar Posta Zrt. részére néhány személyes információt úgymint, neved, szállítási címed, e-mail címed és telefonszámod. A rendelést visszaigazoló e-mailben minden esetben tájékoztatunk, hogy a megrendelt termékek szállítását mely partnerünk végzi, így ezáltal kinek lesz továbbítva a szerződés teljesítéséhez szükséges adataid. Amennyiben tehát kiszállítva kéred a megrendelt termékeket, úgy ezzel egyidőben hozzájárulásodat adod ahhoz is, hogy adataid a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére továbbításra kerüljenek, hogy szerződédes kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.

(ii) Ahhoz, hogy segíthessünk termékeket vásárolni, meg kell adnod a bankkártya vagy egyéb fizetési adataidat külső, harmadik, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégeknek, bankkártya feldolgozóknak és kibocsátóknak. Amikor a online fizetést kezdeményezel, átirányítjuk a fizetési szolgáltató oldalára és a fizetési adataidat az adott fizetési szolgáltató (mi a PayPal rendszerét használjuk) részére közvetlenül adod meg, azokat mi nem kezeljük, illetve tároljuk. A fizetéssel kapcsolatos tudnivalókra az alábbiakban még részletesebben kitérünk.

(iii) Személyes adatok megosztására kerülhet sor olyan esetben is, ha bűnüldözési szervek kérik, hivatalos vizsgálataik elvégzéséhez, idézés esetén, bírósági döntés alapján vagy egyéb okok miatt. Olyan esetben is kiadásra kerülhet a rád vonatkozó személyes információ, amennyiben saját jogainkat kell megvédenünk, vagy érvényesítenünk kell Felhasználási feltételeinkben (ÁSZF) foglaltakat.

(iv) Nem fogunk árulni (sem kereskedni sem bérbe adni) személyes azonosításra szolgáló információkat más cégek számára. Megeshet azonban, hogy megszerzünk, vagy összevonásra kerülünk más cégekkel, illetve rendelkezésükre kell bocsátanunk vagyontárgyainkat beleértve az általunk kezelt adatokat is. Ha ilyen történik, abban az esetben azonban a személyes információk megosztása más cég számára a hatályos adatvédelmi szabályozásnak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően fog zajlani.

(v) Megosztásra kerülhet nem személyes információ (úgymint, a napi látogatók száma egy bizonyos oldalon, vagy egy megrendelés nagysága adott napon) harmadik féllel például reklámozási partnerrel. Ilyen jellegű információ azonban nem fog közvetlenül nem teszi lehetővé a személyes beazonosítását a felhasználóknak.

(vi) Megtekintheted és szerkesztheted személyes adataidat az felhasználói profilba történő bejelentkezést követően, a __________ menüpontra kattintást után. Ha a felhasználó adatainak törlését kéred, akkor azt az _______________ e-mail címre küldött levélben kérelmezheted. Ezt követően eltávolításra kerül a rendszerünkből, melynek megtörténtét e-mailben visszaigazoljuk.

Fizetés

Fizetésre három módon van lehetőséged:
• Banki átutalás
• PayPal
• Személyesen a termék átvételekor az általad megjelölt üzletben.

Bármelyik fizetési módot is választod, a fizetési adataidat főszabályként nem tároljuk illetve nem kezeljük. A fizetési adatok általunk történő kezelésére egy esetben kerülhet sor, mégpedig akkor, amikor valamilyen oknál fogva nekünk kell részedre bármilyen összeget visszatérítenünk. Ebben az esetben is csak a hozzájárulásod alapján kezelünk fizetési adatot (a bankszámla számot) ami azért szükséges, hogy a visszatérítést teljesíthessük. A visszatérítés megtörténtével ezen adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük.

Fizetési szolgáltatóként a PayPal-t (cégnév: PayPal Holdings Inc., székhely: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Amerikai Egyesült Államok, regisztrációs szám: C3842984, telefon: 1-408-967-7400, fax: 1-302-655-5049, web: www.paypal.com, képviseli: Daniel H. Schulman igazgató) vesszük igénybe.

A felhasználó a fizetési adatait a Weboldalon nem a nekünk, hanem közvetlenül a PayPal részére adja meg, a Weboldalon beépített szoftvermodulon (plugin) keresztül vagy a Weboldalról a szolgáltató oldalára történő átirányítást követően. A PayPal működéséről és a személyes adatok kezeléséről további információ a www.paypal.com oldalon érhető el.

Adatvédelemmel kapcsolatos biztonsági intézkedések

Weboldalunk magában foglal fizikai, elektronikus és adminisztratív folyamatokat annak érdekében, hogy biztosíthassuk a személyes információk bizalmas kezelését, ide tartozik az SSL titkosítás az oldalunkon zajló pénzügyi folyamatok védelmére. SSL titkosítást használunk felhasználóink személyes adatainak védelméhez online, illetve számos intézkedést végzünk, hogy létesítményeinkben is védve maradhassanak ezek az információk.

A személyes adatidhoz történő hozzáférés korlátozott. Csak azok a dolgozók férnek hozzá felhasználóink személyes adataihoz, akiknek munkája megköveteli.

A számítógépeink és egyéb hardverek védelmének ellátásához harmadik félre támaszkodunk. Úgy hisszük, hogy biztonsági eljárásaik megfelelőek. Pl: amikor az oldalaink valamelyikét látogatod, olyan szerverekhez kap hozzáférést, melyeket biztonságos fizikai környezetben, zárható teremben vannak elhelyezve, szoftveresen pedig tűzfallal védettek.

Annak ellenére, hogy iparági szabványoknak megfelelő óvintézkedéseket teszünk a személy adatok védelmére, nem tudunk teljes védelmet garantálni. 100%-os védelem és biztonság sajnos nem létezik se online se offline környezetben.

Felhasználói adatok törlése/helyesbítése, felhasználói jogok

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A GDPR által lefektetett elveknek megfelelően a felhasználók adatait a szükséges legrövidebb ideig kezeljük. Termék megrendelése esetén a jogszabályok által előírt jótállási idő végéig, hírlevél feliratkozás esetén a hírlevélről történő leiratkozásig, regisztráció esetén pedig a felhasználói fiók törléséig.

Kérésedre a) kijavítjuk, frissítjük az általad korábban megadott személyes információkat, b) nem küldünk további leveleket, és/vagy c) letiltjuk a felhasználó fiókodat, hogy ne történhessen vásárlás azon a fiókon keresztül. Amennyiben a felhasználó adataid törlését kéred, akkor azt az brobodyshop@gmail.com e-mail címre küldött levélben kérelmezheted. Mivel a törléssel minden rendszerünkből törölni kell a személyes adataidat, így ennek sikerességéről nem tudunk részedre értesítést küldeni, ezért úgy tudsz a legkönnyebben meggyőződni a törlés sikerességétől, ha az e-mail elküldését követő 72 óra elteltével megpróbálsz belépni az oldalra.

Fentieken túlmenően megkereshetsz bennünket telefonon is a _______________ telefonszámon hétköznapokon 8h órától 18h óráig.

Kérjük, semmilyen esetben ne küldjél e-mail-ben személyes vagy bankkártya adatokat.

Tájékoztatunk, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatosan többek között az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetnek meg:

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

hozzáférési jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy a visszajelzést kapjanak tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataiknak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérjenek a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

helyesbítéshez való jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosultak arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérjék;

törléshez való jog: a felhasználó jogosultak arra is, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rájuk vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy a felhasználókra vonatkozó személyes adatokatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

az adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználók jogosultak még arra, hogy kérésükre a korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

adathordozhatósághoz való jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó és általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

Kérünk, hogy a fenti jogaidat ne gyakorold rendeltetésellenesen, kizárólag akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

Az adatok offline gyűjtése, használata és közzététele, továbbítása

Ahogyan az tőlünk várható, a begyűjtött adatok nagy részét Weboldalunkon keresztül szerezzük be. Ezen adatvédelmi szabályzat elsősorban az online módon beszerzett személyes adat beszerzésére vonatkozik. Azonban offline módon is gyűjthetünk adatokat pl: ha telefonon hívsz bennünket. Ilyen esetben is maximálisan törekszünk a személyes információ védelmére. Amikor valaki telefonon szeretne rendelést leadni, vagy kérdést feltenni, csak olyan személyes információt kérünk el, melyre szükségünk van, hogy maximálisan eleget tehessünk a felmerült kérésnek.

Amikor adatot vagy információt kell tárolnunk (úgymint, rendelési információt), azt titkosított SSL csatornán keresztül visszük fel adatbázisunkba.

Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a vásárlókat az adatvédelmi incidensről.

Elérhetőségeink bármelyikén szívesen válaszolunk az adatok kezelését és védelmét érintő bármely kérdésedre. További adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhatsz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
• Telefon: +36-1/39-11-400
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Weboldal: www.naih.hu

Az adatvédelmi szabályzat frissítése

Abban az esetben, ha az adatvédelmi szabályzatban változtatás történik, vagy frissítésre kerül, oldalainkon kommunikáljuk azt, hogy naprakész legyél a személyes adatok gyűjtésével, használatával, közzétételével és továbbításával kapcsolatban. Mindemellett javasoljuk, hogy időről időre tekintsed át az adatvédelmi szabályzatot, hogy az tisztában legyél az esetleges változásokkal, illetve a szabályzat aktualitásával.

Kosár frissítése...
Jelenleg üres a bevásárlókosár.